Jaarverslagen

Financiele verantwoording 2014

Het jaarverslag van stichting Meerwaarde beperkt zich tot de financiële verantwoording over het jaar 2014. Om de ontwikkeling op financieel gebied zichtbaar te maken is ter vergelijk een overzicht weergegeven over de jaren 2014 t/m 2011.

De financiele verantwoording is samengesteld uit de staat van baten en lasten met toelichting en de balans met toelichting.

 

Meerjarenoverzicht baten en lasten 2014, 2013, 2012 en 2011

Baten

2014

2013

2012

2011

Schenkingen algemeen

5.225

5.161

5.138

5.342

Project subsidies/schenkingen OZ

700

15.151

   

Ontvangen subsidies

2.668

     

Belastingen

 

0

4.217

0

Winstdeling

 

3.762

8.166

4.314

Resultaat BD landbouw

2.733

     

Rente

 

81

     90

90

         

Totaal baten

11.326

20.155

17.611

9.746

         

Lasten

 

 

 

 

Overnamekosten

 

0

4.025

28.996

Administratie

454

29

1.188

179

Verstrekte schenkingen

 

226

1.198

0

Bestuurskosten representatie

777

Bankkosten

 170

160

40

54

Onroerende zaken onderhoud

 

15.074

212

2.500

PR - website

 92

92

   
         

Totaal lasten

 1.493

15.581

6.663

31.729

 

 

 

 

 

Resultaat

 9.833

4.574

10.948

-21.983

Afschrijvingen onroerende zaken

15.796

15.911

16.754

27.042

         

Resultaat na afschrijvingen

 -5.963

-11.337

-5.806

-49.025

         

 

 

  Toelichting op baten en lasten

Baten

 

-Schenkingen algemeen: dit betreft schenkingen van particulieren.

Ontvangen project subsidies en schenkingen: de instandhouding van de in 2010 verworven historische boerderij vergt de eerste jaren veel onderhoud, de vergoeding die de stichting ontvangt voor het gebruik en genot van de gebouwen is niet voldoende om het deels achterstallig onderhoud te kunnen bekostigen, voor de gedeeltelijke vervanging van de rietenkap is subsidie ontvangen van de stichting IJsselhoeven, een bijdrage van de stichting IJssellandschap (verpachter grond) en schenkingen van particulieren, ontvangen bedragen respectievelijk € 2668 / € 7367 / € 7783. (De bijdrage van de stichting IJsselhoeven wordt in 2014 overgemaakt).

 

- Winstdeling: als vergoeding voor de inbreng van gebouwen en gronden in een BD-landbouwbedrijf, ontvangt de stichting een aandeel in de winst. Het winstaandeel is voorlopig vastgesteld op € 3762.

- Renten: de ontvangen renten op de rendementsrekening waarop tijdelijk middelen worden gestort.

- Winstdeling: als vergoeding voor de inbreng van gebouwen en gronden in een BD-landbouwbedrijf, ontvangt de stichting een aandeel in de winst. Het winstaandeel is voorlopig vastgesteld op € 3762.

 

- Renten: de ontvangen renten op de rendementsrekening waarop tijdelijk middelen worden gestort

- Renten: de ontvangen renten op de rendementsrekening waarop tijdelijk middelen worden gestort.

Lasten

 

- Administratie: alle kosten betreffende accountant- en kantoorkosten, Kamer van Koophandel

- verstrekte schenkingen: een bedrag ad. € 226. betreft productiekosten, verzorging en verspreiding door de Oosterwaarde cv t.b.v. uitgave promotieboekje BD – groenten, oorsprong - bewaren en recepten.

- bankkosten: betalingskosten Triodosbank

- Onroerende zaken, groot en vervangend onderhoud aan de gebouwen tbv de BD-tuinbouw

- Afschrijvingen onroerende zaken: dit betreft de afschrijvingen op de per eind december 2010 verworven bedrijfsgebouwen en de in erfpacht verworven landbouwgronden.

 

Balans 2013

Jaar

2014

2013

2012

2011

         

Activa

       

Vaste activa

403.171

418.970

419.807

434.695

Vordering/ overlopende activa

1.332

 

20.000

Vlottende activa

3.234

2.403

4.153

719

         

Totaal activa

406.351

422.705

423.960

455.414

         

Passiva

       

Eigen vermogen

51.370

57.120

73.197

71.782

Langlopende schulden

329.987

348.934

338.182

370996

Kortlopende schulden

12.454

16.651

12.581

12636

         

Totaal Passiva

406.351

422.705

423.960

455.414

         

 

Toelichting op de balans

 

Vaste activa:

De vaste activa betreft de boekwaarden van het erfpachtrecht, de eigendom in gebouwen en energiesystemen, respectievelijk erfpachtrecht € 14.884, gebouwen € 372.548, energiesystemen (zonnepanelen) €15.739

Vlottende activa: saldi bankrekeningen.

Passiva:

Eigen vermogen: het saldo van de bezittingen minus de lang- en kortlopende schulden € 51.370, dat het eigen vermogen € 5.750 lager is dan in 2013 wordt veroorzaakt door de post Reservering Onderhoud.

Lang lopende schulden;

de hypothecaire lening Triodos ad € 146.364 en de onderhandse leningen voor een bedrag ad. € 183.623.

kort lopende schulden;

in hoofdzaak de verplichte aflossingen, bankprovisie en administratiekosten voor het jaar 2015 in totaal € 12.540

Reservering onderhoud:

Uit een door de stichting IJsselhoeven mogelijk gemaakte Meerjaren Onderhouds Planning is duidelijk geworden dat, voor de komende zes jaren, forse uitgaven voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud nodig zijn. Om deze lasten te kunnen dragen is in 2014 begonnen met het reserveren van middelen voor het noodzakelijk groot onderhoud voor een bedrag ad € 12.540

Overzicht verloop vermogen

 

Mutaties

Vermogen   per 1 jan 2013

bedrijfsdeelneming

 

€ 38.724

Stichting buiten   vennootschap

 

€ 73.197

   

€111.921

winstdeling

3.762

 

Resultaat stichting buiten   vennootschap

-11.337

 

Afname vreemd vermogen

595

 

Schenkingen

161

 

Correctie voorgaande jaren

353

 

Totaal mutaties

6.819

6.819

   

Vermogen per 31 dec. 2013

   

€ 105.455

vermogen in   bedrijfsdeelname

€ 48.335

 

Vermogen buiten   vennootschap

        € 57.120